Foto školy

Základní škola je úplnou základní školou, která se skládá ze tří součástí. Základní škola má kapacitu 650 žáků, školní družina má kapacitu 120 žáků a školní klub 150 žáků. V současné době vzhledem k demografickému vývoji navštěvuje školu 400 až 500 žáků, školní družinu kolem 100 žáků a školní klub 30 žáků. Žáci se vyučují v cca 23 třídách, školní družina má čtyři až pět oddělení, školní klub jedno. Zvláštností školy je velký počet žáků, dojíždějících z okolních obcí. Jedná se o více než jednu třetinu všech žáků školy. Vzhledem k velkému počtu málotřídních škol v okolí se třídy doplňují i v 6. ročníku právě žáky z těchto škol.

Škola je umístěna v centru města, v husté zástavbě. Její umístění má svoji dobrou stránku – snadná dostupnost, ale i stinnou stránku – trpí nedostatkem prostor jak venkovních, tak vnitřních.

Výuka probíhá ve dvou budovách. Vedlejší budova (V. Kl. Klicpery 562) leží ve stejné ulici a je od hlavní budovy vzdálena přibližně 100 m. Ve vedlejší budově jsou umístěny 1. a 2. třídy. Velikost těchto učeben umožňuje výuku pouze omezeného počtu žáků. V suterénu vedlejší budovy je umístěna šatna, učebna pro dělení tříd a učebna keramiky včetně nezbytného zázemí. Ve vedlejší budově působí i oddělení školní družiny pro první a druhé třídy.

Na hlavní budově se vyučují žáci od 3. do 9. tříd. K dispozici mají 24 učeben.

Odborné učebny: přírodopis, 2 počítačové učebny (1 pro max. 18 žáků), fyzika, chemie, malá jazyková učebna, kuchyňka. Odborné učebny fyziky, chemie a přírodopisu slouží jako kmenové učebny. V budově školy se nachází tělocvična menších rozměrů, v půdní vestavbě prostory pro školní klub.

Pro rekreaci o velkých přestávkách, ale i pro odpolední volný čas dětí používáme venkovní zpevněnou plochu, která je upravena i pro sportovní činnost – koš na streetball, branky pro fotbal, dětská prolézačka, dva betonové stoly na stolní tenis. K dalším pohybovým aktivitám o přestávkách a volném čase je využíváno i venkovní hřiště umístěné také v severním traktu.

Škola nemá žádné prostory, kde by se dalo vyučovat pěstitelství, nemá ani školní jídelnu, stravování je zajištěno ve školní jídelně vzdálené 200 m od budovy školy. Pro výuku pracovních činností je využívána dílna ZŠ Karla IV.

Vybavení ICT technikou je na dobré úrovni, některé kabinety mají však velmi zastaralé pomůcky a je potřeba provádět jejich postupnou obnovu. Velkým problémem jsou i chybějící prostory pro knihovnu a informační centrum pro žáky i učitele. Dalším velkým nedostatkem jsou i prostory pro pedagogické pracovníky. Pobyt v kabinetech není možný (jsou malé, případně bez oken. Sborovny jsou svojí kapacitou nevyhovující.

Škola dále má ve zřizovací listině povolenou doplňkovou činnost.

Ta je zaměřena na:

jazykové kurzy pro děti i dospělé

kurzy obsluhy výpočetní techniky

keramické kurzy pro děti i jejich rodiče

táborovou činnost


Z historie naší školy

Nové změny nastaly ve školství školskými zákony z roku 1867 až 1869. Škola byla oddělena od církve, stát převzal vedení školství a ostatní správa škol přešla na místní, okresní a zemské školní rady. Byla nařízení povinná návštěva školy do 14 let a pro každý okres byla určena alespoň jedna měšťanská škola. Od roku 1817 byla ve staré školní budově (dnes ZUŠ) zřízena čtyřtřídní škola, od roku 1866 potom elementárka se dvěma odděleními. Hlavní škola byla povolena guberniálním dekretem ze 4. prosince 1846 se čtyřmi třídami o dvou ročnících, otevřena byla 22. listopadu 1847. V roce1870 se zastupitelstvo usneslo, aby město mělo samostatný okres školní a 25. srpna 1872 přešly obě školy obecné do správy okresu. Obecná škola chlapecká zůstala se školou reálnou pod jedním ředitelstvím až do roku 1872. Nižší reálná škola pak byla přeměněna v reálné gymnazium ve školním roce 1873-1874 a téhož roku l. prosince 1873 byla otevřena první měšťanská škola dívčí.

Stavba nové školní budovy byla schválena obecním zastupitelstvem 29. února l896 s tím, že stavba bude bez subvencí, pouze na náklady města. Vlastní výstavba proběhla v roce 1897 a budova byla přijata k účelům školním 10. února l898. V roce 1931 byla zřízena při obecné škole pomocná třída, která byla později v roce 1945 přeměněna v samostatnou jednotřídní pomocnou školu v budově dívčí školy. V letech německé okupace se v roce 1939 ubytovalo ve škole německé vojsko. Školu opustilo v říjnu 1944. Neúplný chod školy byl zahájen v červnu l945.

historie školy - sbor

Několik čísel

Ve školním roce 1889/1890 měla obecná chlapecká škola 6 tříd, kde vyučovali čtyři učitelé a dva podučitelé. Školou povinných dětí bylo zapsáno 606 a do školy přijato 515 žáků. Průměr na jednu třídu byl 85 žáků. V učitelské knihovně bylo 469 knih a v žákovské knihovně 592 knih. Ve školním roce 1890/1891 bylo 5 tříd na obecné škole a dvě třídy na škole měšťanské. Učilo zde pět učitelů na obecné škole a tři na škole měšťanské. Žáků bylo přijato na obecnou školu 109. Plat řídícího učitele Antonína Lásky v roce 1878 byl 400 zlatých (služné) a 200 zlatých (funkční).

(z almanachu ke stoletému výročí školy)