Školní poradenské pracoviště (ŠPP) působí ve škole podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Činnost ŠPP zajišťuje školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé a asistenti pedagoga.

ŠPP zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

ŠPP je tvořeno ředitelem školy, zástupcem ředitele školy, výchovným poradcem, metodikem prevence, speciálním pedagogem, školním psychologem a koordinátorem asistentů pedagoga.

 • Miroslav Janoušek – ředitel školy;
 • Romana Řehořková – zástupce ředitele školy;
 • Kateřina Němečková – výchovný poradce 1. stupeň;
 • Martina Nováková – výchovný poradce 2. stupeň;
 • Alena Šustrová – školní psycholog;
 • Petra Schovánková – metodik prevence;
 • Ivana Panochová – speciální pedagog.

Všichni členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami ŠD a poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Podmínkou pro poskytování školních poradenských služeb nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje, že souhlasí, aby školní psycholog po dobu školní docházky:

 • Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá.
 • Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádné náročné situaci.
 • Vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte.
 • Pracoval s celými třídními kolektivy (na tématech jako jsou: diagnostika vztahů ve třídě, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností).
 • Prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole.
 • Prováděl anonymní průzkumy ve škole (např. vztah žáků k drogám) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy, školním metodikem prevence, výchovným poradcem a třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili.
 • Informoval rodiče na schůzkách či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních průzkumů.
 • Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

Kontakty na jednotlivé členy školského poradenského pracoviště naleznete v KONTAKTECH.