Školní družina a školní klub ve školním roce 2023–2024

Kontakty na vychovatelky  školní družiny:

Oddělení 1. tříd

Telefon: 771 134 735

Vychovatelky: Jana Beranová, Hana Nedbálková, (Ingrid Horvátová)

Umístění: 2. patro (vedlejší budova)

Oddělení 2. tříd

Telefon: 778 409 201

Vychovatelky: Eliška Ptáčková, (Lenka Jablonovská)

Umístění: 1. patro (vedlejší budova)

Oddělení 3. tříd

Telefon: 770 188 108

Vychovatelky: Štěpánka Mocková, Pavlína Zmítková, (Renata Kožíšková)

Umístění: 2. patro (vedlejší budova)

Jana Beranová (BeJ)                                                                                    

                            ranní (od-do)        školní klub (od-do)             družina 1. tříd  (od-do)

pondělí                                                                                            12:30     16:00

úterý                   6:30        7:40                                                     11:35     15:00

středa                 6:30        7:40       11:35     12:30                     12:30     16:00

čtvrtek                 6:30        7:40                                                    11:35     15:00

pátek                                                                                               10:40     16:00

Hana Nedbálková (NeH)                              

                            ranní (od-do)        školní klub (od-do)             družina 1. třídy (od-do)

pondělí              6:30        7:40                                                      12:30     15:00

úterý                                                                                                 11:35     16:00

středa                                                                                               12:30     15:00

čtvrtek                                                                                               11:35     16:00

pátek                  6:30        7:40                                                      10:40     15:00

Eliška Ptáčková (PtE)                                                                  

                            ranní (od-do)        školní klub (od-do)             družina 2. třídy (od-do)                    

pondělí                                                                                             11:35     16:00                   

úterý                   6:30        7:40       11:35     12:30                     12:30     16:00                   

středa                 6:30        7:40                                                      11:35     16:00                    

čtvrtek                 6:30        7:40                                                      12:30     16:00                    

pátek                 6:30        7:40                                                      11:35     16:00                    

Lenka Jablonovská (JaL)                                                                            

                            ranní (od-do)        školní klub (od-do)             družina 2. třídy (od-do)                    

pondělí              6:30        7:40                                                                                     

úterý                                                                                                                 

středa                                                                                                               

čtvrtek                                                                                                               

pátek                                                                                                                

Štěpánka Mocková (MoŠ)                                                                           ŠK 4. až 9. třídy                 

                            školní klub (od-do)             školní klub (od-do)             družina 3. třídy (od-do)                   

pondělí              6:30        7:40                                                                      12:30     14:30                   

úterý                   6:30        7:40                                                                      11:35     S: 16:00 L: 14:30

středa                 6:30        7:40                                                                      12:30     L: 16:00 S: 14:30               

čtvrtek                                                               11:35     12:30                     12:30     14:30                    

pátek (L)                                                                                                           12:30     14:30                    

Pavlína Zmítková (ZmP)                                                                             ŠD 3. třídy                                          

                            školní klub (od-do)             školní klub (od-do)             družina (od-do)                  

pondělí                                                             11:35     12:30                     12:30     16:00                    

úterý                                                                                                                 11:35     L: 16:00 S: 13:15               

středa                                                                                                             12:30     S: 16:00 L: 14:00               

čtvrtek              6:30        7:40                                                                    14:00     16:00                    

pátek (L)            6:30        7:40                       11:35     12:30                     12:30     16:00


Činnost školní družiny

Činnost školní družiny

 • Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků.
 • Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.
 • Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
 • Činnost školní družiny se uskutečňuje především pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností nebo spontánní činností.

Platba za školní družinu a školní klub

 • Poplatek za ŠD činí 200- Kč měsíčně a jeho výši určuje zřizovatel školy.
 • Poplatek za školní klub je stanoven na 100 Kč.
 • Ředitel školy může podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodnout o snížení nebo prominutí poplatku.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní družina, školní klub

 1. O přijímání žáků do ŠD a ŠK rozhoduje ředitel školy.
 2. Provoz ŠD a ŠK je ráno od 6:30 do 7:40 hod. a po skončení vyučování do 16:00 hodin. 
 3. Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu. Do školního klubu docházejí žáci sami.
 4. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Děti navštěvující školní klub odcházejí samy. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16.00 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.
 5. Docházka žáků přihlášených do školní družiny je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. 
 6. Docházka žáků školního klubu je nepravidelná, žáci se zapisují do docházkové knihy.
 7. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.
 8. Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky DDM aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD a ŠK nenese vychovatelka zodpovědnost.
 9. Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu do ŠD (1. den školního roku). Žáci 2. až 4. tříd v den následující. Dítě je možně odhlásit i přihlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů).
 10. Pokud žák narušuje soustavně školní řád, vnitřní řád školní družiny  nebo činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu nebo z jiných zvláště závažných důvodů.  

Práva žáků

Žáci mají právo:

 • Na zájmové vzdělání podle školního vzdělávacího programu,
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
 • jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého zájmového vzdělávání,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést sám, nebo prostřednictvím zákonných zástupců buď učiteli, třídnímu učiteli, zástupci ředitele, nebo řediteli školy,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
 • na svobodu ve výběru kamarádů,
 • na svobodu bezpečného pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,
 • na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,
 • na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,
 • jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu vychovatelku, třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu,

Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

 • dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,
 • nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit.
 • chovat se v rámci pravidel slušného chování (doporučujeme, aby se tak žák choval i mimo školu) 
 • nosit potřebné pomůcky a žákovskou knížku
 • při hodinách se nezabývat věcmi s výukou nesouvisejícími, nenarušovat průběh vzdělávání 

Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

 • na informace o průběhu zájmového vzdělávání a výchově svého dítěte,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
 • na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchově žáka, 
 • dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve školní družině a klubu v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 
 • informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vývoj dítěte, oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích 
 • dokládat písemnou formou změny odchodů ze školní družiny 
 • mimořádný dřívější odchod ze školní družiny prokazatelně oznámit vychovatelce

Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci 

 1. Zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 2. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.
 3.  Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne, jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 4. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
 5. Žák zdraví v budově a na školních akcích zaměstnance školy i jiné dospělé osoby srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 1. Žákům je doporučeno přezouvat se do vhodné obuvi.
 2. Žáci dbají na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.
 3. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob, na výletech a akcích konaných mimo školu dodržují pokyny vedoucího akce a neopouští bez dovolení kolektiv, jsou povinni dodržovat denní režim.
 4. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni, na školních akcích přizpůsobuje své oblečení typu akce.
 5. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez souhlasu a dozoru učitele.
 6. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející vychovatelka žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné výlety platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 7. Při pobytu v tělocvičně a na hřišti zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tuto učebnu, dané řádem učebny.
 8. Poučení na počátku školního roku provádí vychovatelka, která žáky seznámí zejména: a) s vnitřním řádem školní družiny a školního klubu, se zásadami bezpečného chování v prostorách ŠD a ŠK, třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, s postupem při úrazech,  s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.
 9. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety. Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede vychovatelka nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.

Jak postupovat, stane-li se úraz žáka

 1. Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy.
 2. Informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy.
 3. Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.
 4. Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte.
 5.  Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu.
 6. Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.

Ochrana před sociálně patologickými jevy

 1. Všichni pedagogičtí pracovníci, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, na školních akcích a v okolí školy (ul. V. Kl. Klicpery, okolí divadla a ulice U Kopečka). Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. 
 2. Hrubým porušením školního řádu je i nošení, držení, distribuce a požívání alkoholických nápojů a tabákových výrobků v areálu školy, na školních akcích a v okolí školy (ul. V. Kl. Klicpery, okolí divadla a ulice U Kopečka). Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
 3. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, ponižování, pomluvám apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným osobám nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí. Vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.) Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.
 4. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.
 5. Podrobný postup při podezření na požití OPL či alkoholu, nebo jeho držení ve škole je uveden v Minimálním preventivním programu školy.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 1. Žák šetrně zachází se svěřenými školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. Každé poškození nebo závadu hlásí žák vychovatelce.
 2.  Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit vychovatelka a zvážit i pedagogickou stránku.
 3. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
 4. Před odchodem z prostor ŠD a ŠK každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.
 5.  Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.
 6. Žák nemanipuluje bez dovolení s rozvody elektro a plynu v laboratořích, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.

Spontánní činnosti

 Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD a ŠK zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích).

Evidence žáků, při spontánních činnostech je vedena v docházkovém sešitu pro evidenci žáků, kteří nepravidelně navštěvují ŠD

Další informace

 • Stravování žáků si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři školní jídelny, stejně tak i odhlašování žáků z obědů.
 • Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD a ŠK při zápisu do ŠD (tj. první školní den). S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení).
 • Rodiče mohou ŠD a ŠK kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější akce ŠD. Do oddělení ŠD se zapisuje do 30 žáků na pravidelnou docházku.
 •  Žáci 1. až 3. ročníků jsou do školní jídelny i ze školní jídelny odváděni určeným pedagogickým pracovníkem a plní jeho pokyny. Žáci 4. ročníku mohou na základě informace rodičů docházet do školní jídelny samostatně.

Výtah pro žáky: jak se správně chovat ve školní družině a školním klubu

 • Zdravíme učitele a své spolužáky.
 • Dbáme pokynů vychovatelky a ostatních pracovníků školy.
 • Řádně se staráme o své věci, oblečení a obuv – ukládáme je na místo k tomu určených.
 • V prostorách družiny a školního klubu udržujeme pořádek, nepoškozujeme vybavení školní družiny a školního klubu. V případě poškození nebo zničení bude požadována žádána náhrada.
 • Za mobilní telefon si žák ručí sám.
 • Do ŠK mohou žáci kdykoli, v případě špatného chování je vychovatelka může vykázat. Špatné chování žáka ve ŠD nebo ve ŠK sdělí vychovatelka písemně do žákovské knížky.
 • V ŠD a ŠK je žák povinen hlásit vychovatelce odchod domů.
 • Žáci, kteří budou mít v zápisovém lístku odchody po obědě, mohou být na základě žádosti rodičů pouštěni přímo ze školní jídelny.