Obecná ustanovení

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem

č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem

č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

1. Působnost a zásady směrnice  

 1. Tato směrnice upravuje pravidla ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Vytváří vnitřní oznamovací systém jako bezpečný postup pro přijímání a šetření oznámení.
 2. Tato směrnice je vydána písemně, vzniká na dobu neurčitou, je závazná pro všechny zaměstnance organizace, ti s ní byli seznámeni prokazatelným způsobem. Směrnice je trvale přístupná všem zaměstnancům způsobem na pracovišti obvyklým, jiným osobám v době provozu školy na podatelně školy a také způsobem umožňující dálkový přístup.
 3. Jejím smyslem je nastavit a zdokumentovat postupy pro přijímání, správu a šetření oznámení, včetně postupů pro ochranu osobních údajů oznamovatelů, zavést bezpečné nástroje pro přijímání oznámení, zvýšit povědomí zaměstnanců a dalších osob o možnosti zabránit protiprávnímu jednání.

2. Základní ustanovení

 1. Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněn podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. 
 2. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí zaměstnání, odborná praxe, ucházení se o práci.
 3. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, nelze jej sdělit bez výslovného souhlasu oznamovatele třetím osobám, s výjimkou dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení či dalších výjimek stanovených zákonem. 
 4. Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetným opatřením.
 5. Odvetným opatřením se rozumí jednání, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu.
 6. Odvetným opatřením je zejména 
  1. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, 
  1. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, 
  1. odvolání z místa vedoucího zaměstnance, 
  1. snížení platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, 
  1. přeložení nebo převedení na jinou práci, 
  1. pracovní posudek, neumožnění odborného rozvoje, 
  1. změna pracovní doby, 
  1. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
  1. výpověď 
  1. zásah do práva na ochranu osobnosti.
 • Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani 
  • osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
  • osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
  • osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
  • osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci,
 • Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které
  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje tento zákon, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 1.  Příslušnou osobou v organizaci je zletilá, plně svéprávná a bezúhonná osoba zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení. Totožnost příslušné osoby, její e-mailová adresa a telefonní číslo jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy. Spolu s tím jsou na úřední desce zveřejněny také informace o implementaci problematiky ochrany oznamovatelů (viz příloha č. 1).
 • Smyslem směrnice je mimo jiné zajistit informační bezpečnost, zajištění anonymního dialogu s oznamovatelem a jeho ochrana.

3. Způsob podání oznámení

Oznamovatel může podat oznámení: 

 1. vnitřním oznamovacím systémem, který škola zřídila,
 2. prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

4. Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

 1. písemně, v listinné podobě předat osobně, 
 2. písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,
 3. písemně elektronicky zasláním na e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba,
 4. ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.
 5. ústně telefonicky, na telefon 608 828 223.

Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas.

Informace o možnosti podání škola uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

U všech způsobů podání příslušná osoba zajistí elektronickou evidenci zákonem taxativně stanovených údajů: datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy, shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek. Pokud je to možné, pro získání údajů využije formulář uvedený v příloze č. 2 této směrnice.

5. Příslušná osoba po přijetí oznámení

 1. dodržuje zákonem předepsaný postup a lhůty,
 2. při osobním převzetí oznámení je přijmout nejdéle do 14 dnů, kdy o to oznamovatel požádal,
 3. vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne, kdy oznámení přijala,
 4. zajistí, aby oznámení obsahovala zákonem stanovené údaje,
 5. 30 dnů posoudí důvodnost oznámení a informuje o tom oznamovatele, ve složitějších případech může tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
 6. osobní oznámení osobně musí příslušná osoba přijmout v přiměřené lhůtě, ne delší 30 dnů,
 7. postupuje nestranně, 
 8. zachovává mlčenlivost,
 9. v případě důvodného oznámení navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě,
 10. pokud oznámení posoudí jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele, poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci,
 11. pokud oznámení posoudí jako důvodné, navrhne povinnému subjektu opatření k nápravě protiprávního vztahu,
 12. zajišťuje případnou komunikaci s ministerstvem spravedlnosti,
 13. navrhuje uplatnění případných postihů
 14. archivuje oznámení po dobu pěti let.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení: 

Jméno, příjmení pověřené osoby Jana Kandoussi
Adresa pro zasílání písemných oznámení Základní škola, V. Kl. Klicpery 561, Nový Bydžov, 504 01
Telefon 608 828 223
e-mail kandoussi@novybydzov.cz

6. Ochrana informací a totožnosti oznamovatele

 1. Organizace technickými a organizačními prostředky zajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba. Ta nesmí poskytnout žádné třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel oznámení.
 2. Pokud má příslušná osoba povinnost informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout orgánům veřejné moci, souhlas oznamovatele se nevyžaduje, ten ale o tom musí být předem informován.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a pravidel GDPR. Osobní údaje nepodstatné pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou evidovány a bez odkladu vymazány. Pokud to bude možné, tyto údaje budou anonymizovány.

7. Evidence oznámení

Příslušná osoba v elektronické podobě vede evidenci údajů o přijatých oznámeních v rozsahu stanoveném zákonem. 

8. Nepravdivá oznámení Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do 50 000 Kč.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena Jana Kandoussi
 2. Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 8. 2023
 3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023

V Novém Bydžově dne 24. června 2023                  RNDr. Miroslav Janoušek

                                                                                                                ředitel školy

Úplné znění s přílohami