Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo žádost o odklad je možné dodat:

OSOBNĚ:

Kdy: 3. a 4. dubna 2024, od 14:00 do 17:00 na vedlejší budově.

Na žáčky budoucích 1. tříd se těší paní učitelky Michaela Hrušková a Zuzana Pípová.

ELEKTRONICKY:

Kdy: od 1. do 30. dubna 2024;

datová schránka: vs4mqbn

e-mailem s ověřeným podpisem: skola@klicperka.cz

POŠTOU: ZŠ V. Kl. Klicpery 561, 504 01 Nový Bydžov.

SCHRÁNKA ŠKOLY: umístěna u hlavního vchodu.

______________________________________________________________

ŽÁDOST O PŘIJETÍ  a ŽÁDOST O ODKLAD si můžete stáhnout a vyplnit předem

Pokud si nejste jisti, zda je dítě zralé, můžete si podat obě  žádosti (přijetí i odklad).

Žádosti o přijetí a žádosti o odklad budou vyřizovány do 30 dnů. Na webu školy a na dveřích školy bude vyvěšen seznam přijatých žáků. Pokud budou v žádosti o odklad chybět  zprávy ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a lékařské doporučení, zákonní zástupci budou informováni o přerušení řízení do podání požadovaných dokladů.

______________________________________________________________

♥ JAK PROBÍHÁ ZÁPIS?

– vyplnění žádosti o přijetí a doložení potřebných dokumentů, pořízení fotografie dítěte u zápisu

–  zákonný zástupce s dítětem odchází do připravených prostor, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou nejvýše 20 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky;

– po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet;

–  zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději dne 30. 4. 2024 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

♥ CO BUDETE U ZÁPISU POTŘEBOVAT?

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

–  občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
–  v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

–  občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
–  doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky (lze dodat později);
–  doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky (lze dodat později).

AKTUÁLNĚ
Počet žáků, které bude možné přijmout ve školním roce 2024/2025: budou otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 26 žáky, tzn. celkem 52 žáků.
(V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy).

KRITÉRIA PŘIJETÍ
Přednostně budou přijímáni žáci:
– s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce);

– žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:
1) sourozenec ve škole v době zápisu
2) losování