Projekt Historie Novobydžovska v obrazech

Anotace
Žáci školy budou získávat staré fotografie, pohlednice či jiná vyobrazení míst z našeho regionu. Tento materiál následně digitalizují. Pomocí digitálního fotoaparátu se pokusí stejná místa zachytit v jejich současné podobě. Tyto obrázky pak doplní popisky s podrobnějším určením místa, historie, významnosti. Z takto získaných obrázků vytvoří veřejně přístupnou webovou prezentaci, uskuteční výstavu pro žáky školy a v budově městského divadla ve spolupráci s muzeem i výstavu pro další školy z regionu i veřejnost. Dále bude z obrázků vytvořena výuková prezentace, která bude zdarma k dispozici školám v republice. (www.veskole.czwww.mujnet.cz www.portal.cz a www.rvp.cz)

Cíl
Seznámit žáky s digitálními a informačními technologiemi a naučit je využívat ke zpracovaní výsledků svojí činnosti.
Naučit žáky spolupracovat v týmu mezi sebou a s učiteli na základě projektové výchovy.
Prohloubit vazbu na místní obec a region a navázat bližší kontakty s místními obyvateli.
Využít získaný materiál v další výuce (zeměpis, dějepis, ekologie, informatika, český jazyk)
Zdůvodnění:
Zapojením do projektu žáci získají a prohloubí dovednosti pro používání techniky a naučí se je používat ve škole i mimo vyučování pro získávání poznatků a zážitků, které zdánlivě s ICT nesouvisí.
V novém rámcovém vzdělávacím programu je důraz na rozvoj klíčových kompetencí, projekt se zaměřuje především na práci v žákovském týmu.
Změny v popisované lokalitě jsou cenným zdrojem pro projektovém vyučování, dojde k oživení vztahu k historické tradici místa.

Popis
A) Získávání podkladových materiálů:
a) staré fotografie, pohlednice, vyobrazení míst – všichni žáci
Pomocí žákovského parlamentu, třídních učitelů, školské rady oslovíme žáky a jejich rodiče a požádáme je o zapůjčení starých fotografií. V rámci předmětu region návštěva místního muzea, diskuze s pracovníky muzea, získání dalších podkladových materiálů.
Soutěž o co nejstarší zobrazení místa v regionu.
b) informace o místech ze starých fotografií: žáci v předmětu vlastivěda na prvním stupni a dějepis na druhém stupni školy ve spolupráci s vyučujícími.
c) vyhledání míst a fotografování současného stavu:
Žáci zapojeni do kroužku, zapojení i dalších iniciativních žáků
B) Zpracování materiálů
a) skenování starých materiálů
žáci v kroužku, žáci v předmětu informatika
b) úprava fotografií
žáci v předmětu informatika, žáci v kroužku
c) příprava vývoje určitého místa – popisky, informace
hodiny dějepisu, českého jazyka
Soutěž o nejzajímavější zpracování lokality
C) Prezentace
a) vytvoření webové prezentace
žáci v předmětu informatika
b) vytvoření výstavy ve škole – soustava panelů a nástěnek
žáci z kroužku a předmětu Region
c) uspořádání výstavy v budově divadla
žáci z kroužku a předmětu Region
d) vytvoření prezentace a její umístění na vzdělávacích www stránkách
žáci z kroužku a předmětu Region

Ukazatele
Vznik nejméně 40 výukových jednotek (zpracování 40 míst z Novobydžovska) pro využití v další výuce
Uspořádání školní výstavy
Uspořádání výstavy pro obyvatele regionu a její prezentace
Vytvoření prezentace pro vzdělávací weby

Využití výpočetní techniky školy před a po realizaci projektu:
Před realizací je poč. učebna využívána především pro hodiny informatiky, občas i jiných předmětů. V průběhu realizace projektu bude používána i v předmětu region (cca 4 hodiny týdně), žáci pracující v kroužku (další 4 hodiny týdně) a při úpravách a přípravě textu (hodiny dějepisu a českého jazyka nepravidelně cca 2 hodiny týdně). Domníváme se, že práce na projektu bude probíhat i ve volném čase žáků – před a po vyučování. Po realizaci využití materiálu v jiných předmětech – zvýšení návštěvnosti poč. učebny i v dalších předmětech (dějepis, občanská výchova, vlastivěda…)

Zapojení žáků do projektu: cílem je zapojit do projektu co největší množství žáků. Jako cíl máme zapojení 200 žáků školy – (obstarávání materiálu, jeho digitalizace, zpracování, vypracování popisek, uspořádání výstavy)

Harmonogram
Rok 2006
srpen – dokoupení potřebné techniky, upřesnění postupu realizace projektu
září – prosinec – získávání materiálu jak fotografického tak faktografického
výuka software pro zpracování fotografií, práce se skenerem

Rok 2007
leden – březen – získávání materiálu jak fotografického tak faktografického
duben – září – fotografování objektů, úprava materiálu, vytváření popisů míst, vytváření panelů pro školní výstavu a prezentací na školní síti.
říjen – vytvoření prezentace pro vzdělávací weby
listopad – výstava v budově divadla, prezentace pro veřejnost
prosinec – vyhodnocení projektu

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov