Zápis z mimořádného zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 12. 2. 2008

Přítomni:
p. Musilová, p. Novotná, p. Omastová, p. Štoček, p. Kohoutová, p. Kopecká, p. Polda

Omluveni:
p. Němec, p. Hruška

Host:
p. Janoušek

Program:
1. Seznámení s návrhem koncepce rozvoje základního školství – výchozí stav

2. Komentář p. ředitele k jednotlivým bodům

3. Diskuze nad výchozím stavem

4. Seznámení se čtyřmi variantami řešení
1. vyrovnání podmínek, rovný přístup k investicím
2. udržování současného stavu s regulací přijímaných žáků
3. spojení škol
4. nedělat nic

5. Diskuze rady školy nad čtyřmi variantami řešení

6. Volba nejvhodnější varianty

Závěr:
Rada školy jednoznačně odmítla variantu č. 4 – nedělat nic.
Rada školy se přiklání k variantě číslo 3 – spojení škol.
Pokud nebude tato varianta realizována, navrhuje rada školy kombinaci variant č. 2 a č. 1.
Zcela nutná je regulace počtu žáků.
Dále je nezbytné vybudování školní jídelny (výdejny). Rada školy výdejnu považuje za stěžejní z důvodu ohrožení zdraví a životů dětí při docházce na oběd a z oběda. Převáděním dětí ze školy na školu se podstatně zkracuje doba určená k obědu a obzvláště dětem z prvního stupně se komplikuje jejich zapojení do odpoledních aktivit (ZUŠ, kroužky…)
Dalším nezbytným požadavkem je osamostatnění DDM a tím zabezpečit větší zapojení dětí ZŠ V. Kl. Klicpery do jeho činnosti.

Děti ZŠ V. Kl. Klicpery byly v poslední době vystaveny slovní útokům a nepřátelskému jednání z řad žáků ZŠ Karla IV.. Rada školy ukládá řediteli školy, aby o tomto informoval ředitele školy ZŠ Karla IV. a požadoval okamžitou nápravu.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov