Zápis do 1. tříd?

Termín zápisu dětí do 1. tříd jsme naplánovali na středu 7. a čtvrtek 8. dubna 2021. To by platilo, kdyby se mohly děti osobně zúčastnit.
Jelikož je situace podstatně závažnější než v loňském roce a nemáme bližší informace z MŠMT, předkládáme scénář loňského roku.

Jak se postupovalo při zápisu v loňském roce:
ZÁPIS BYL BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo žádost o odklad bylo možné dodat:
– datovou schránkou: vs4mqbn (není nutná osobní účast);
– e-mailem s ověřeným elektronických podpisem: skola@klicperka.cz (není nutná osobní účast);
– poštou: ZŠ V. Kl. Klicpery 561, 504 01 Nový Bydžov (není nutná osobní účast);
– do schránky školy: umístěna u hlavního vchodu (není nutná osobní účast);
– osobně (byla nutná předregistrace)
V doporučení bylo, že bychom měli preferovat a požádat o podaní žádostí bez osobní přítomnosti.

Žádosti se přijímaly po dobu 14 dní ve 2. polovině dubna.

Další možnou volbou byla osobní účast zákonného zástupce ve dvou termínech, kdy mohli podat přihlášku.

Rodiče si předem mohli vytisknout a vyplnit žádost o přijetí nebo odklad.

Pokud si rodiče nebyli jisti, zda je dítě zralé, podávali si obě žádosti (přijetí i odklad).

Stejně postupovali i při žádosti o odklad školní docházky, nebo pokud neměli zprávy z vyšetření.

Žádost o přijetí jsme vyřizovali do 30 dnů, na žádost o odklad jsme reagovali přerušením řízení do podání požadovaných dokladů (zpráva ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a lékařské doporučení.

AKTUÁLNĚ 🙂
Počet žáků, které bude možné přijmout ve školním roce 2021/2022.
Budou otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 26 žáky, tzn. celkem 52 žáků.
(V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy).

KRITÉRIA PŘIJETÍ
Přednostně budou přijímáni žáci:
– s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce);
umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu
– žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:
––– sourozenec ve škole v době zápisu
––– losování

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov