Žádost o ošetřovné – tisková zpráva

Uzavření škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 a nárok na ošetřovné
Rodiče, kteří budou po skončení školních prázdnin od 4. 1. 2021 pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, mají nárok na ošetřovné.
Na základě usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 bude pokračovat uzavření škol, ke kterému došlo v týdnu před vánočními svátky. Jedná se tedy o pokračování potřeby péče o dítě z téhož
důvodu od 21. 12. 2020 bez přerušení. Uvedené platí i v případě, že zaměstnanec o dítě ve dnech 21. a 22. 12. 2020 nepečoval a nežádal ošetřovné. Prozatím je omezení účinné do 10. 1. 2021,
s tím, že se však netýká mj. žáků 1. a 2. ročníků základní školy.
Rodiče žáků 1. a 2. ročníků základní školy tedy mohou uplatnit nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy pouze za dny 21. a 22. 12. 2020, které jsou dny potřeby péče o dítě. Od 23. 12. 2020
mají všechny děti školní prázdniny, a za dny prázdnin se ošetřovné nevyplácí, jak již rodiče vědí z předešlých měsíců.
Rodiče prvňáčků a druháků tedy vyplní Žádost o ošetřovné za měsíc prosinec a předají ji zaměstnavateli. Zaměstnavatel v části „Záznamy zaměstnavatele“ uvede rozpis směn za období od 21.
12. 2020 do 22. 12. 2020 včetně a uvede údaj o datu, kdy zaměstnanec opětovně zahájil výkon zaměstnání. Rozhodné období pro výpočet dávky bude zpětně do konce listopadu 2020.
Rodiče starších žáků, kteří se na rozdíl od žáků 1. a 2. ročníků ZŠ do školy po novém roce nevrací, budou moci žádat o ošetřovné dále od 4. 1. 2021. Stejně jako v předchozích případech uzavření škol
použije zaměstnanec tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“.
Důležité:
 Ve všech případech platí, že rozhodným datem je 21. 12. 2020. K tomuto datu se posuzuje splnění podmínek nároku na ošetřovné, k tomuto datu se posuzuje věk dítěte (jestli
mu ještě není 21. 12. 2020 10 let), od tohoto data se odvíjí určení rozhodného období pro výpočet výše dávky.
 Za dny školních prázdnin, tj. od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, výplata ošetřovného nenáleží.
 Pokud už zaměstnanec podal Žádost o ošetřovné za dny 21. a 22. 12. 2020, bude mu na základě toho vyplacena dávka za prosinec. Pokud bude pečovat o dítě i v lednu (od 4. 1.
2021), je třeba podat Žádost o dávku za leden, ale již nebude generovat nové číslo žádosti. Je třeba použít číslo z prosincové žádosti.
 Uzavření školy se potvrzuje pouze formou čestného prohlášení osoby žádající o dávku (čestné prohlášení je součástí tiskopisu v části A Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní
měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část).
Jak bude postupovat zaměstnavatel?
Zaměstnavatel standardně zašle žádost zaměstnance o dávku v elektronické podobě na místně příslušnou OSSZ. V žádosti vyplní Záznamy zaměstnavatele za příslušné období (nebo přiloží
samostatný tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“). Spolu se žádostí zašle zaměstnavatel rovněž Přílohu k žádosti o dávku, kde je
třeba při určení rozhodného období zohlednit, že k uzavření školy došlo od 21. 12. 2020. Nejčastěji  tedy bude rozhodné období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. To platí i v případě, že zaměstnanec
začne pečovat o dítě až od 4. 1. 2021. Pečoval-li zaměstnanec ve dnech 21. a 22. 12. 2020 a bude pečovat znovu od 4. 1. 2021 zasílá zaměstnavatel pouze jednu Přílohu k žádosti o dávku. Jde o jeden
případ od 21. 12. 2020.
Jak vyplnit žádost o ošetřovné za měsíc prosinec?
Při vyplňování žádosti o ošetřovné žadatel o dávku do prohlášení o uzavření školy uvede údaj o uzavření zařízení od 21. 12. do 10. 1. 2021 a po vyplnění tiskopis předá zaměstnavateli.
Zaměstnavatel v části „Záznamy zaměstnavatele“ uvede rozpis směn za období od 21. 12. do 31. 12. 2020.
V jaké výši náleží ošetřovné při péči o dítě v době od 21. 12. 2020 do 10. 1. 2021?
Ošetřovné náleží ve výši 70 % denního vyměřovacího základu.
Kdy předat zaměstnavateli Žádost o ošetřovné za měsíc leden?
Žádost o ošetřovné za měsíc leden předá zaměstnanec zaměstnavateli po skončení uzavření škol nebo po skončení měsíce ledna (nedojde-li k otevření škol).

Oddělení komunikace ČSSZ

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov