Výchovné poradenství (2014-2015)

  • Výchovný poradce pro 1. stupeň – Kateřina Němečková (katerina.nemeckova@klicperka.cz)

Jejím úkolem je zejména práce s integrovanými žáky, zajišťuje vyšetření, spolupracuje s poradnou a je nápomocna při řešení problémů s dětmi n 1. stupni.

  • Výchovný poradce pro 2. stupeň – Martina Havlíková       (martina.havlikova@klicperka.cz)

Působí jako poradce v oblasti volby povolání, připravuje podklady pro práci školní psycholožky a řeší výchovné a vzdělávací problémy žáků 2. stupně.

  • Poradenské služby preventistky rizikového chování žáků – Petra Schovánková (petra.schovankova@kklicperka.cz)

Co je prevence rizikového chování žáků?
Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

– agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, domácí násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie

– záškoláctví

– závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling

– rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů

– spektrum poruch příjmu potravy

– negativní působení sekt

– sexuální rizikové chování

Jak probíhá prevence na škole a kdo ji zajišťuje?
Prevence rizikového chování žáků probíhá na základě Minimálního preventivního programu ZŠ, který je každoročně připravován a obnovován. Plán je tvořen na základě poznatků a hodnocení podmínek školy a čerpá ze: Školského zákona 561/2004, Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28, Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6, Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012,  Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j. : 10194/ 2002- 14 k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Proč, kdo a jak se může obrátit na preventistu?

Na preventistu se může obrátit žák školy nebo jeho zákonný zástupce při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků z pohledu zákonných zástupců, spolužáků i žáků samých.

Schůzku s preventistou je možné si domluvit osobně v kterýkoliv pracovní den nebo telefonicky na telefonním čísle školy 495 490 345 nebo 775 854 123.

  • Školní psycholožka – PaedDr. Anna Chaloupková (info@achat.cz)

Konzultace – kdykoli po telefonické domluvě – telefon 495 490 345 nebo 775 854 123.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov