Schůzka výboru představenstva Klubu přátel Klicperky

V úterý 17. 9. 2013 se sejde výbor představenstva Klubu přátel Klicperky.
Předsedou je Martin KLOZ (za třídu 5. A), Zuzana SVĚCENÁ (za 7. B), Lucie BRADNOVÁ (za 5. A), Ilona NOVOTNÁ (za 9. B), hospodářkou Helena LUKŠOVÁ.
Představenstvo KPK, které je složené ze zástupců všech tříd, se schází 3x ročně, zpravidla před třídními schůzkami.

Pro připomenutí:
Stanovy Klubu přátel Klicperky
I. Základní ustanovení
1. Klub přátel Klicperky (dále jen „klub“) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
2. Klub je nepolitickou zájmovou organizací zaměřenou na podporu činnosti školy
3. Klub je právnickou osobou. Jeho jménem jedná předseda výboru představenstva v rozsahu oprávnění stanovených těmito stanovami nebo pověřen valnou hromadou klubu.
4. Sídlo klubu: V. Kl. Klicpery 561 Nový Bydžov, 504 01II. Cíle klubu
1. Základním cílem klubu je podporovat činnost školy nad rámec, který ji poskytuje obec a stát, popularizace dobrých výsledků práce školy na veřejnosti
2. Dalším cílem je vylepšení toku informací mezi zákonnými zástupci a pracovníky školy.III. Organizace klubu
Členství v klubu

1. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s cíli a stanovami klubu. Zákonní zástupci žáků školy se stávají na školní rok členy klubu, když složí na účet klubu stanovený členský příspěvek. Dokladem o členství je potvrzení o zaplacení příspěvku.
2. Členem klubu se může stát i právnická osoba se sídlem na území ČR, jež prostřednictvím svého statutárního orgánu projeví zájem o členství a práci v klubu.
3. Členství v klubu je pro fyzické osoby individuální, pro právnické osoby kolektivní a vzniká zapsáním do seznamu členů klubu na základě písemné přihlášky.
4. Členství v klubu zaniká:
– vystoupením člena na základě jeho písemného ohlášení,
– úmrtím nebo zbavením způsobilosti k právním úkonům fyzické osoby,
– zánikem právnické osoby,
– uplynutím doby, na níž byl stanoven příspěvek pro rodiče
5. Členové klubu jsou oprávněni :
– aktivně se podílet na činnosti klubu,
– být voleni do orgánů klubu,
– účastnit se jednání valné hromady klubu, předkládat představenstvu klubu návrhy, připomínky a podněty a obdržet informaci ke svým podáním,
– být pravidelně, nejméně jedenkrát ročně informováni o rozpočtu a hospodaření klubu.
6. Členové klubu jsou povinni dodržovat stanovy klubu, plnit usnesení orgánů klubu a řádně platit členské příspěvky.Orgány klubu

1. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada, která se schází nejméně jedenkrát ročně. Valné hromady mají právo se účastnit všichni členové klubu, kolektivní členové jedním zástupcem. Jednání valné hromady svolává výbor představenstva klubu písemnou pozvánkou nejpozději 14 dnů před jednáním valné hromady. Mimořádné jednání valné hromady může svolat výbor představenstva z vlastního podnětu nebo na žádost alespoň jedné pětiny členů klubu.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o základních otázkách činnosti klubu, zejména o:
– zániku klubu,
– schvalování či změně stanov klubu,
– schvalování rozpočtu a hospodaření klubu,
– schvalování výše a způsobu placení členského příspěvku pro další období,
– projednání zprávy o činnosti klubu a jeho představenstva,
– volbě členů představenstva a dozorčí radě klubu,
– změně rozhodnutí představenstva klubu.
3. Jednání valné hromady je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny členů klubu. Usnesení z jednání valné hromady je platné, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
4. Členy představenstva klubu jsou zvolení zástupci jednotlivých tříd. Jednání představenstva je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Usnesení přijatá představenstvem jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Představenstvo se schází zpravidla 4x ročně. Představenstvo klubu volí výbor představenstva klubu.
5. Výbor klubu je volen členy představenstva. Je pětičlenný. Schází se zpravidla 1x měsíčně. Výbor představenstva řídí činnost klubu mezi jednáními představenstva a valné hromady. Jednání výboru představenstva je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Usnesení přijatá výborem představenstva jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů
6. Klub zastupuje předseda výboru představenstva, v případě nepřítomnosti jeho zástupce. Předseda výboru představenstva a jeho zástupce jsou do svých funkcí voleni představenstvem klubu
7. Dozorčí rada klubu kontroluje hospodaření s majetkem klubu, zprávu o své činnosti předkládá jednání valné hromady. Dozorčí rada klubu má tři členy, kteří jsou voleni představenstvem klubu.
8. Členové představenstva a dozorčí rady jsou voleni na období dvou let.
9. Výbor představenstva klubu rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny představenstvu či valné hromadě, zejména:
a) svolává valnou hromadu
b) svými návrhy iniciuje činnost klubu
c) hospodaří s majetkem klubu podle rozpočtu schváleného valnou hromadouMajetek a hospodaření klubu
1. Klub může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým samostatně hospodaří.
2. Hospodaření klubu se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou. Změny hospodaření od schváleného rozpočtu schvaluje představenstvo klubu a musí být dodatečně potvrzeny následující valnou hromadou.
3. Veškeré účetní doklady musí být schváleny a podepsány předsedou a místopředsedou klubu.
4. Klub může nabývat majetek, zejména z těchto zdrojů:
– členské příspěvky,
– dary,
– dotace města, státu apod.
– granty
– jiné příjmy

Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR. Změnu stanov schválenou valnou hromadou je představenstvo povinno oznámit písemně Ministerstvu vnitra ČR do 15 dnů od schválení.

V Novém Bydžově dne 18. 8. 2008

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?
sýkora koňadra

Během víkendu 4. až 5. května se v budce s kamerkou, kterou provozuje ve svém areálu Základní škola Bezručova v Hradci Králové, vylíhla krásná ptáčátka sýkorek koňader. Video z budky je nonstop vysíláno na serveru Youtube. Přímý přenos zde