Přijímací řízení ve školním roce 2013-2014

PŘIJÍMACÍ řízení:
 každý žák může podat celkem 2 přihlášky (1 přihláška = 1 obor)

ODESÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK
 do 30. listopadu 2013 do oborů s talentovou zkouškou
 do 15. března 2014 do ostatních oborů
 přihlášky neposílá ZŠ, ale zákonný zástupce žáka (nejlépe doporučeně, lze doručit i osobně) řediteli příslušné školy

CO POSKYTUJE ZŠ
 dvě přihlášky (s vyplněnými známkami z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku) – obdrží žák na ZŠ společně s pololetním vysvědčením
 výjimkou jsou přihlášky do oborů s talentovou zkouškou – budou vydány dle potřeby
 dostane také jeden zápisový lístek (s pololetním vysvědčením)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
 kritéria hodnocení zveřejní ředitel SŠ do 31. 1. 2014 (do 30. 10. 2013 u oborů s talent. zkouškou)
 obory s MZ na školách zřizovaných KHK budou mít přijímací řízení ve formě zkoušky
 jedná se o jednotné přijímací zkoušce pro všechna gymnázia a lycea zřizovaná KHK (informace na webových stránkách SŠ)
 1. kolo přijímacích zkoušek na SŠ se uskuteční od 22. do 30. 4. 2014
 1. kolo talentových zkoušek se uskuteční od 2. do 15. ledna
 1. kolo talentových zkoušek na konzervatoř se uskuteční od 16. do 20. 1.
 stanoveny dva termíny

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 výsledky zveřejní ředitel SŠ
a) do 3 dnů po posledním termínu konání přijímacích zkoušek
b) nebyla-li konána přijímací zkouška, tak po vyhodnocení přijímacího řízení
c) v dalších kolech bez zbytečného odkladu

PŘIJETÍ NA SŠ
 o přijetí je informováno na veřejně dostupném místě (vývěska na SŠ, webové stránky)
 písemně SŠ informuje pouze o nepřijetí, na poště ukládají po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené
 pokud je uchazeč přijat, vyplní zápisový lístek, který v daném termínu doručí na SŠ, tím dá najevo, že na danou SŠ nastoupí

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
 na SŠ poslat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí
 pokud neodevzdá v daném termínu zápisový lístek, vzdává se práva být přijat na tuto SŠ
 zápisový lístek nelze kopírovat

NEPŘIJETÍ NA SŠ
 pokud není uchazeč přijat, může podat odvolání (text uveřejníme na webu) – do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
 nebo se zúčastní dalších kol přijímacího řízení
 termíny dalších kol zveřejňují ředitelé SŠ, zároveň uvedou i termín podání přihlášek (dostane na ZŠ)

INFORMACE O SŠ
 seznam všech SŠ a SOU v ČR najdete na www.infoabsolvent.cz
 výsledky přijímacího řízení a vyhlašování dalších kol budou neprodleně zveřejňovány na www stránkách SŠ nebo na www.sipkhk.cz

Martina Havlíková, výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov