Pokyny k zahájení školního roku (covid–19)

Vážení rodiče,

zasíláme základní informace k nástupu žáků.

(informace vychází z metodického pokynu  SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ DÁLE TAKÉ „MANUÁL“. VYDALO MZ v Praze, 17. srpna 2021)

Provoz školy

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Žák si po příchodu do třídy důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Vyučující budou na nutnost takového postupu opakovaně upozorňovat.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je omezen, pokud to není nezbytně nutné.
 • Všechny dospělé osoby – zaměstnanci i návštěvníci školy nosí ve společných prostorech ochranné prostředky (respirátor třídy FFP2, KN 95)
  • Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty zdravotnickou obličejovou maskou (rouškou) nebo obdobným prostředkem naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy a školní jídelně. V případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech žáků).
 • Ve školách proběhne preventivní screeningové antigenní testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede září (žáci 1. tříd až 2. září) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (stačí zpráva SMS)
 • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování, tzn. do 9. září 2021.
 • Žáci se o přestávkách budou pohybovat ve třídě, WC budou využívat během vyučovací hodiny.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 1,5 metru.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel, …).

Obědy ve školní jídelně

 • Žáci budou dbát hygienických opatření dle sdělení třídních učitelů

Distanční vzdělávání

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/.

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.

Jako hlavní informační kanál bude pro zisk informací o formách výuky používán Komens v systému Bakaláři a pro samotnou výuku systém TEAMS. Žádáme vás o kontrolu vašich přístupů do systému Bakaláři. Vzhledem k probíhajícím aktualizacím vám byla resetována hesla do Bakalářů, použijte tedy odkaz „Zapomenuté heslo“. V případě problémů kontaktujte vedení školy: reditel@klicperka.cz

Žáci, kteří nemají možnost používat nástroj TEAMS budou dostávat informace jinou cestou (Bakaláři, mail, SMS,…)

Pokyny pro žáky

 • Před vstupem do budovy si nasaď roušku
 • Po přezutí a převléknutí se přemístí do své třídy.
 • Po příchodu do třídy si žáci neprodleně vydezinfikují, nebo umyjí ruce.
 • Je omezen volný pohyb žáků v prostoru školy o přestávkách. Žáci tráví přestávky ve svých třídách, na WC chodí v průběhu hodin. Žáci nemají povoleno navštěvovat žáky v jiných třídách.
Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov