Informace k přijímacímu řízení

Deváťáci obdrželi přihlášky

Spolu s pololetním vysvědčením dostali žáci devátých tříd formulář zápisového lístku (odevzdávají na SŠ, na kterou jsou přijati a chtějí na ni nastoupit) a dva tiskopisy přihlášky. O způsobu vyplňování byli poučeni, mohou si ho připomenout i v Atlase školství. Přesto zde raději shrnu základní body postupu a odpovědi na časté dotazy.

* žák může podat až 2 přihlášky (na dvě různé SŠ, nebo na dva různé obory na jedné SŠ)

* přihláška musí být doručena na SŠ do 15. března 2016

* na obou tiskopisech se uvádí obě školy, uvedené pořadí škol je shodné na obou tiskopisech

* pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání

* pořadí SŠ uvedených v přihlášce není závazné

* kolonka Termín přijímací zkoušky – nevyplňuje se datum 15. 4. 2016, neboť je dán vyhláškou, zapisuje se tam pouze termín tzv. „školní“ přijímací zkoušky (vedle výsledků jednotného testu bude v kritériích přijímacího řízení vyhlašovaných školou hodnocen i výsledek např. testu studijních předpokladů, nebo jsou-li např. stanoveny termíny pohovorů)

* termín přijímacích zkoušek pro jednotné testy v rámci pokusného ověřování je stanoven na 15. dubna 2016 (náhradní termín 13. května 2016) pro čtyřleté obory, 18. dubna 2016 (náhradní termín 13. května 2016) pro šestileté a osmileté obory

* jednotné testy v rámci pokusného ověřování se týkají oborů Gymnázium, oborů kategorie „M“ a oborů kategorie „L0“.

* SŠ si stanovují, zda pro daný obor vyžadují lékařský posudek (pak je nutno dát potvrdit u dětského lékaře, některé SŠ vyžadují zvláštní formulář – je to uvedeno v kritériích přijímacího řízení na danou SŠ)

Vyplněnou přihlášku deváťáci předloží ke kontrole výchovnému poradci, teprve po zkontrolování bude přihláška orazítkována a podepsána ředitelem ZŠ. Doporučuji nechat potvrzení od lékaře až po kontrole, aby v případě chyb v přihlášce nebylo nutné opět absolvovat návštěvu u lékaře. Je tedy nutné počítat s určitou časovou rezervou.

Případné dotazy či změny v přihlášce konzultujte s výchovnou poradkyní M. Havlíkovou

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov