Bližší informace k docházce žáků 2. stupně

PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro žáky 2. stupně
V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vážení rodiče,
zasíláme základní informace k nástupu žáků 2. stupně do školy od 8. 6. 2020.
(informace vychází z doplněného metodického pokynu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, které vydalo MŠMT dne 27. 5. 2020)
Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně
• Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů: Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
• Socializační aktivity.
• Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
• Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
• Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.
Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze)

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
• Žáci se nebudou přezouvat.
• První den u vstupu odevzdají žáci čestné prohlášení (bez vyplněného prohlášení nebude žák do školy vpuštěn), bude jim změřena teplota a budou odesláni do připravených tříd. Škola bude otevřena v 7:30 hodin. Žáci se vždy neprodleně odeberou na své místo.
Ve třídě a v budově
• Žáci o přestávkách budou sedět na svém místě ve třídě, WC budou využívat během vyučovací hodiny.
• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru)
• V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
• Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
• O použití roušek rozhodne vyučujícího daného bloku.
Obědy ve školní jídelně
• V případě zájmu si může žák objednat oběd online.
• Žák bude respektovat mimořádná hygienická opatření a pokyny dohlížejícího personálu, vyzvedávat obědy ve stanoveném čase.
Kontakty ŠJ: Telefonicky 6.30 – 14.00 hodin tel. 495 493 566, mobil. 739 049 117
Přes internet do14.00 hod, www.strava.cz, č. jídelny – 0671
ročník třídní učitelé učebna den ve škole odběr stravy ve ŠJ
6.A Doležalová Irena 6. A (2. patro) pondělí 11:30
6.B Dymešová Jana 6. B (2. patro) pondělí 11:35
6.C Khorelová Karolína 6. C (2. patro) pondělí 11:40
7.A Schovánková Petra 7. A (2. patro) úterý 11:40
7.B Nováková Martina 7. B (2. patro) úterý 11:45
8.A Mikšíček Petr 8. A (1. patro) středa 11:40
8.B Ryglová Hana 8. B (1. patro) středa 11:45
9.A Kubánková Jarmila 9. A (2. patro) čtvrtek 11:40
9.B Vopálková Lenka 9. B (1. patro) čtvrtek 11:45

Rozvrh hodin
aktivity přestávka větrání aktivity přestávka větrání aktivity přestávka větrání aktivity
8:00–8:45 8:45–8:50 8:50–9:35 9:35–9:50 9:50–10:35 10:35–10:40 10:40–11:45

Mimo takto určený rozvrh si mohou učitelé dohodnout případné konzultace.

Čestné_prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI
PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.


ZÁJEM O DOCHÁZKU DO ŠKOLY

Přihlašuji své dítě …………………………………………… třída ………………………
k účasti na vzdělávacích aktivitách ve škole od 8. 6. 2020.

……………………………………
podpis zákonného zástupce

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov