„Pobejtkování“ v Krkonoších

Cílem projektu environmentální výchovy pod názvem „Pobejtkování“ v Krkonoších je umožnit našim žákům společně prožít neopakovatelné zážitky v přírodě a za vedení zkušených odborníků probudit jejich zájem o problematiku životního prostředí. Pro realizaci našich záměrů jsme zvolili pobyt ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER v Horním Maršově, s jejichž činností máme osobní zkušenosti. Součástí programu nazvaného „Týden pro udržitelný rozvoj“ jsou simulační hry, terénní pozorování, exkurze po Krkonoších, dramatická výchova, řízené diskuze a rukodělné či výtvarné práce. Tyto činnosti směřují k rozvíjení postojů žáků ke svému okolí. Během pobytu si žáci prohlubují komunikativní a kooperativní dovednosti v kolektivu třídy a schopnost společně se zamýšlet, popřípadě řešit problémy týkající se zachování našeho životního prostředí.

Projekt se neomezuje jen na výše uvedený týdenní pobyt, ale zahrnuje přípravu i následné zpracování získaných zkušeností a předávání dovedností a znalostí vrstevníkům.

V době přípravy projektu se nám podařilo prostřednictvím grantu z dotačního programu Podpora EVVO ve školách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získat částku ve výši 57 150 Kč určenou na financování pobytu žáků ve vzdělávacím středisku. Tato finanční podpora ministerstva by umožnila účast všem žákům třídního kolektivu. Výsledky grantového řízení byly však zveřejněny až v měsíci listopadu a finance ministerstvo uvolnilo v měsíci prosinci, s tím že projekt musí být uskutečněn a vyúčtován do konce kalendářního roku 2007. V této šibeniční lhůtě se nám nepodařilo zajistit termín pobytu z důvodu naplněné kapacity vzdělávacího střediska. K naší velké lítosti jsme tedy mohli využít pouze částku 6 000 Kč určenou k nákupu potřebné přírodovědné literatury a zbývající částku vrátit MŠMT.

I přes tuto nepříjemnou zkušenost naše úsilí nevzdáváme a v jarních měsících se budeme snažit uskutečnit náš záměr z vlastních zdrojů.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC